همسریابی مدرن گزینه ای است که روبروی تمامی جوانان ما قرار دارد دیگر زمان آن گذشته که همسریابی از طریق پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها انجام شود و امروزه سامانه های فراوانی در این زمینه بوجود آمده است مانند همسریابی دو همدم و لاو ایران