باسلام

در کشور ما بار ها وبارها رهبر کبیر انقلاب اسلامی به نشل جوان و اهمیت آن اشاره گردید وظیفه تمام نهاد های دولتی هست که مشکلات جوانان را اعم از یافتن همسر و اختیار همسر را رفع نماید ولی متاسفانه با تاکید های مقام معظم رهبری برخی ها بی اعتنا هستند ،ما ملت امیدواریم حل شود.