زیرا که فقط او میتواند گوش کند و قضاوت اشتباه نکند,گوش کند وتسکینت دهد,گوش کند و بگذارد بر روی شانه هایش هر چقدر که میخواهی بباری,گوش کند و بجای حرف هایی که حالت را خراب تر میکنند بگوید  من هستم.آری من آن گاهی وقت هارا با خدایم قسمت میکنم خدایی که سایت همسریابی عاشقانه دوستش دارم ومیدانم بیشتر از هر کس من را دوست دارد...خدایی که در تمامی لحظات با تمام وجود حسش کردم.خدایی که واقعا در بین هق ازدواج هق هایم دستش را بر شانه ام حس کردم..
میخواهم به جای آن گاهی وقت ها که در زندگی ام پر است تمام وقت هایم را با خدایم قسمت کنم..