برای عقد کردن بهتر است تمام جوانب بین زوجین در نظر گرفته شود و اعم از نحوه همسریابی که آیا توسط لاو ایران بوده یا خیر و همسرها باید موافق اهداف یکدیگر باشد و عهد همیشگی ببندند.